The Banker gevel

Contacteer ons voor studio's, appartementen en penthouses te koop in Antwerpen

“The life of a Banker is a life worth living”

Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.odebrecht.be en gelinkte websites van projecten en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Odebrecht behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Odebrecht

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Odebrecht, met een maatschappelijke zetel aan Sluisweg 1 bus 13, 9000 Gent, België. Odebrecht is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.758.386 en draagt als BTW-identificatienummer BE0452.758.386.

3. Contact

Als u vragen heeft over onze activiteiten in het algemeen of over het verkopen van uw eigendom of projectgrond kan u terecht op het kantoor van Odebrecht. Plaats: Sluisweg 1 bus 13 9000 Gent , Tel +32 9 241 54 94 Als u een vraag heeft over het project The Banker kan u terecht bij een vastgoedmakelaar aangesteld door Odebrecht of een verbonden vennootschap.   Kantoor: Provas.be Plaats: Museumstraat 14b, 2000 Antwerpen; Tel.: +32 3 237 48 00 Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Odebrecht bereiken via het volgende e-mailadres: info@odebrecht.be.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Odebrecht u in essentie het volgende aan: Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Odebrecht voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor; Een communicatieplatform tussen u en Odebrecht, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Odebrecht;

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Odebrecht u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Odebrecht levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Odebrecht op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Odebrecht dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Odebrecht doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaar verbonden aan het kantoor van Odebrecht, vermeld onder art. 3, is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaar aangesteld door Odebrecht kan u terecht in het kantoor van Odebrecht (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Odebrecht erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Odebrecht. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Odebrecht.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Odebrecht beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Odebrecht aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Odebrecht niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.odebrecht.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Odebrecht is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.odebrecht.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.